Privacy

AVG
Op 25 mei 2018 jl. is de nieuwe privacywetgeving ingetreden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het komt er op neer dat we nog zorgvuldiger met gegevens van leerlingen en hun ouders/verzorgers om moeten gaan en daar de nodige maatregelen voor treffen.
Bij SPOVenray is er achter de schermen al hard gewerkt om beleidsmatig alles in orde te maken. Er is een informatiebeveiliging en privacy-beleid (IBP) opgesteld met de daarbij horende protocollen en instrumenten. Daarnaast zijn er ook diverse risicoanalyses uitgevoerd om de zwakke en sterke kanten in beeld te krijgen van onze organisatie.
Er is een manager IBP, (Informatie Beveiliging en Privacy) aangesteld die beleid up-to-date houdt en SPOV begeleid in de implementatie van de AVG in de praktijk. We realiseren ons dat de AVG een verandering van denken en gedrag vraagt, ook van ouders. We willen graag zorgvuldig omgaan met de privacy van uw kind(eren), daarom zult u in de toekomst geregeld gevraagd worden om toestemming te verlenen voor het gebruiken en/of delen van persoonsgegevens van uw kind(eren). Wij rekenen op uw begrip en medewerking hierin, maar respecteren ten allen tijde uw keuze!
(Uit: https://spovenray.nl/Privacy)

Beeldmateriaal
Op onze school wordt er wel eens beeldmateriaal van leerlingen gemaakt. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto's en video's. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto's en video's geen namen van leerlingen. Wij zijn vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto's en video's wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto's van uw kind op internet verschijnen.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto's maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.