MR

Wat is een Medezeggenschapsraad?
De wet verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De medezeggenschapsraad is er zodat ouders, leerlingen en personeelsleden inspraak hebben. Met ouders bedoelen we natuurlijk ook alle verzorgers van leerlingen van onze school. De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, zodat alle groepen die in de school aanwezig zijn, vertegenwoordigd worden. Ouders vertegenwoordigen de leerlingen.

Wie zit er in de MR?
De MR bestaat uit 4 personen, 2 ouders en 2 personeelsleden.
Voorzitter: Marloes de Bruijn (personeel)
MR - lid: Mariska Ciçek (ouder)
MR - lid: Melissa Martina (ouder)
MR - lid: Tina Pama (personeel)
Daarnaast is de directeur van Focus aanwezig bij het 2e gedeelte van de MR-vergadering.
Het eerste gedeelte van de vergadering is zonder directie.

Wat doet de MR?
De MR denkt mee over schoolzaken, zoals: besteding van gelden, de kwaliteit van onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, een fusie met andere scholen, de wijze waarop ouders meehelpen op school en andere zaken die belangrijk zijn voor de school. Maar de MR kan ook zelf zaken aankaarten die zij belangrijk vindt of die zij van andere ouders en personeelsleden hoort. Het doel van de MR is dat ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en die voor een verbetering kunnen zorgen binnen de school. De MR kijkt naar wat het bestuur of de schooldirectie doet en beslist. Voor sommige zaken is de goedkeuring van de MR nodig. Over andere zaken mag de MR advies geven. De directie neemt dit dan mee in haar beslissing. De MR bespreekt ook onderwerpen met de Oudervereniging (OV).

Wat bespreekt de MR dit jaar?
De MR vergadert één keer per maand met uitzondering van de zomervakantie. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, ouders en leerkrachten zijn welkom. Wanneer er vergaderd wordt en wat er per vergadering besproken wordt, staat in de jaarplanning van de MR. Wilt u de jaarplanning graag zien stuur een mail naar mr@sbo-focus.nl.

Een week voor de vergadering wordt definitief vastgesteld wat er besproken gaat worden door middel van een agenda. Er wordt dan niet alleen gekeken naar de jaarplanning, maar ook naar wat er op dat moment binnen de school belangrijk is en besproken moet worden. Wilt u iets bespreekbaar maken, dan kan dat dus via de MR.

Hoe kan ik contact opnemen met de MR?
Spreek één van de bovenstaande MR-leden aan of mail naar mr@sbo-focus.nl.

Wat is er in de MR besproken?
Van de vergaderingen van de MR wordt een verslag (notulen) gemaakt. Zo kunnen alle ouders en personeelsleden lezen wat er die vergadering besproken is. Tevens kunt u in de notulen lezen welke adviezen de MR aan de directie heeft gegeven en met welke beslissingen de MR akkoord is gegaan.

De notulen van de MR-vergaderingen van dit schooljaar kunt u aanvragen via de MR-leden of door een mailtje te sturen naar mr@sbo-focus.nl. U kunt aangeven of u standaard na elke vergadering de notulen wenst te ontvangen of alleen van een specifieke datum. Pas nadat de notulen zijn goedgekeurd, worden deze gepubliceerd. Normaliter vindt de goedkeuring binnen twee weken na de vergadering plaats.

Het Jaarverslag van de MR van het vorige schooljaar kunt u eveneens aanvragen door een mailtje te sturen naar mr@sbo-focus.nl of één van de MR leden te vragen.