Nieuwe ouders

Plaatsing van leerlingen op SBO Focus:
De leerlingen die onze school bezoeken zijn aangewezen op speciaal basisonderwijs en hebben daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring gekregen van het Ondersteuningsloket (OSL).
Leerlingen kunnen nooit rechtstreeks geplaatst worden. Ouders kunnen wel te allen tijden een vrijblijvende rondleiding krijgen, ook als is hun zoon/dochter nog niet aangemeld bij het OSL.

Het verwijzingstraject naar het speciaal basisonderwijs verloopt als volgt:

1.      Ouders melden de leerling schriftelijk aan bij het Ondersteuningsloket met de vraag 'plaatsing SBO'. Dit natuurlijk het liefst in samenspraak met de basisschool/ andere voorziening waarop de leerling zit. De aanmelding wordt ondersteund met recent schriftelijke informatie: HGPD-formulier (Handelingsgerichte Procesdiagnostiek), rapportages, onderzoeken, didactische gegevens.
2.      Ouders, school en eventueel andere betrokkenen worden via mail uitgenodigd voor bespreking in het Ondersteuningsloket.
3.      De leerling wordt besproken in het Ondersteuningsloket en er wordt een besluit genomen over de toelaatbaarheid tot het SBO. Het advies kan zijn:
- plaatsing op onze school.
- plaatsing op een andere vorm van Speciaal onderwijs.
- blijven binnen het regulier basisonderwijs al dan niet met/ zonder ambulante begeleiding.
4.       Indien een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO wordt afgegeven, dan wordt daar meteen een termijn aan gesteld. Dit is meestal 2 jaar. Voor het einde van de termijnverstrijking wordt een leerling opnieuw besproken met een gedragswetenschapper van het OSL en wordt bepaald of SBO Focus nog de juiste plek is voor de leerling. Het kan ook zijn dat een leerling terug kan naar een mildere vorm van ondersteuning (basisschool) of dat er wellicht meer ondersteuning nodig is (SO). Ouders worden uiteraard bij deze beslissing betrokken.
5.      In het schooljaar dat leerlingen 12 jaar worden, worden zij in principe schoolverlater binnen Focus.

Crisisplaatsing
Er kunnen speciale omstandigheden zijn in de thuissituatie en /of op school die het noodzakelijk maken dat een leerling direct geplaatst moet worden. Dit gebeurt altijd in goed overleg met school. In zo'n situatie wordt veelal een beschikking van tijdelijke aard afgegeven.